https://sportmedia.com.tm/habarlar/su-gun-turkmenistanyn-futbol-yygyndysynyn-ozalky-derwezecisi-bayramnyyaz-berdiyew-47-yasady/U2IVXzozfM2HJc4.jpg

Şu gün Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň ozalky derwezeçisi Baýramnyýaz Berdiýew 47 ýaşyny doldurdy (1974 ý.d.).

Ençeme ýyllap Türkmenistanyň, Russiýanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň çempionatlarynda futbol oýnady. Şeýle hem ol Türkmenistanyň futbol ýygyndysynda 24 duşuşyk geçirdi.

«SportMedia» neşiri terjibeli tälimçini doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar! Oňa geljekde-de durmuşda we işde üstünlik arzuw edýär.